109 N. Main Street, P.O. Box 336, Spencer, OH 44275, us

(330) 648-2907